Архиве категорија: Седнице СО Бојник

26.седница Скупштине општине

26.седница Скупштине општине Бојник сазвана је по хитном поступку, на дневном реду биле су две тачке .

Одборници су усвојили Одлуку о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бојник за 2018 годину. Усвајање је било неопходно ради обезбеђења могућности да општина предузима радње у вези давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Овим програмом обухваћено је пољопривредно земљиште у државној својини од 2.319,2203 хектара.Површина дата у закуп по раније склопљеним уговорима износи 264,4846 хектара.У овој години планирана површина за давање у закуп износи 849,7139 хектара.

На седници је донета и Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљшта у државној својини.

На почетку 26. седнице одборник Аца Јовановић обавестио је присутне, да одборничка група ПСС –Богољуб Карић сада има 6 одборника, јер је одборник  Драгослав Митић прешао у њихове редове.

25.седница Скупштине општине

У Бојнику је данас одржана 25.седница Скупштине, на којој је усвојен завршни рачун буџета за 2017. годину и ребаланс буџета за 2018 годину.

Приходи и примања у 2017. години остварени су у износу од 376.724.000 динара, док су расходи и издаци у износу од 366.343.000 динара, суфицит  је утврђен у износу од  10.381.000 динара и коригован је за 9.974.000 динара, утрошених из пренешених прихода из ранијих година износи 20.355.000 динара.

У ребалансу буџета укупна примања општине Бојник у износу од 514.868.450 динара мењају се и износе 559.247.724,35 динара, што је повећање за 7,94% у односу на основни буџет. Текући приходи у износу од 344.260.487 динара, менају се у ребалансу и износе 475.178.684,52 динара.За финансирање финансијског дефицита и издатака по основу отплате кредита потребна су средства у износу од 39.940.000 динара и обезбедиће се из вишка прихода из ранијих година.Средства буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 11 милиона динара, док се средства сталне буџетске резерве планирају у износу од 2 милиона динара.

На данашњој седници дата је сагласност на одлуку о првој измени и допуни програма послковања ЈП за водоснабдевање ,,Брестовац-Бојник –Дољевац“ за 2018 годину  и на одлуку о усвајању измене програма пословања ЈКП ,,Јединство“.

Одборници су усвојили одлуку о измени и допуни програма одржавања комуналне инфраструктуре и уређења грађевиснког земљишта , Правилник о начину ,поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу , одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Бојник.

Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП Јединство,о измени и допуни одлуке о социјалној заштити и о летњем одмору Скупштине усвојене су на данас одржаној седници.

24.Седница Скупштине општине Бојник

Данас је одржана 24.Седница Скупштине општине Бојник , пред одборницима се нашло 11 тачака дневног реда.

Међу најважнијим тачкама биле су Предлог Одлуке о укидању Фонда за развој пољопривреде општине Бојник као и Предлог Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде на територији општине Бојник.

Фонд престаје са радом 31. маја. Основно стадо( женска телад и стеоне јунице до момента тељења), у власништву  Фонда преноси се у робне резерве меса у живој стоци опшини Бојник. Такође и остала права и обавезе преносе се на општину, извршиће се гашење подрачуна Фонда о чему ће се старати Одељење за привреду, финансије и локални економски развој, а затечена новчана средства са рачуна Фонда преносе се на уплатни рачун јавних прихода буџета општине Бојник. Целокупна  документација и архива, предају се Општинској управи општине Бојник.

На данашњој седници усвојен је Предлог Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде и именована је Комисија за израду, праћење реализације и израду извештаја о реализацији програма коришћења средстава. За председника Комисије именован је Саша Цакић из Бојника, док су за чланове именовани Славољуб Крстић, Ивана Љубисављевић и Милан Одловић из Бојника и Дивна Цветковић из Ђаца.

Одборници у Бојнику усвојили су измену и допуну Програма коришћења средстава буџетског  фонда за заштиту животне средине за 2018 годину,  допуну Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бојник, као и Одлуку о измени и допуни средњерочног програма уређења грађевинског земљишта и Одлуку о измени и допуни програма одржавања комуналне инфраструктуре и уређења грађевинског земљишта.

На данашњем засадању Скупштине општине Бојник усвојена је и Одлука о образовању робних резерви меса у живој стоци, ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта на теритроији општине Бојник. Циљ образовања робних резерви је заустављање тренда смањења бројног стања живе стоке, повећања броја квалитетних приплодних грла, побољшање генетских потенцијала приплодних грла.

Ненад Јовановић из Придворице разрешен је дужности директора Установе дом културе Бојник и поново именован за в.д.директора ове установе .

23. Седница Скупштине општине Бојник

У Бојнику је одржана седница Скупштине сазвана по хитном поступку

На почетку седнице потвђен је престанак мандата због подношења оставке одборнику Јовици Николићу са изборне листе ,,ГГ Нови људи за нови Бојник Јовица Николић“ и потврђен је мандат одборнику Драгославу Митићу са исте изборне листе.

23.седница Скупштине општине Бојник сазвана је по хитном поступку, због Одлуке о аплицирању општине Бојник у оквиру другог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Усвајање ове одлуке је неопходно ради аплицирања општине Бојник на пројекту Дестинација ,,Ново Светогорие“ – културни,историјски,верски и ходочашки туризам.

Пројекат се реализује у сарадњи са општином Земен у оквиру другог позива ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020, а у складу са тематским програмом унапређења туризма,културног и природног наслеђа све у циљу очувања привредног и културног идентитета територије и интеграције тих вредности у савремени живот.

22. седница СО Бојник

У Бојнику је данас одржана 22. седница Скупштине. Пред одборницима се нашло 45. тачака дневног реда. Одборници су усвојили Одлуке о дугорочном задуживању општине Бојник код пословне банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 40 милиона динара и за финансирање текуће ликвидности у износу од 18 милиона динара.

Општина Бојник аплицираће са два пројекта у оквиру другог позива ИПА програма прегораничне сарадње Бугарска –Србија и то: за партерно уређење спортско-пословног центра и за стварање мобилног мултифункционалног центра за традиционалне догађаје и скупове у Бојнику одлучено је већином гласова одборника.

На данашњем заседању усвојене су и Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Бојник,о социјалној заштити, о мрежи основних школа и измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама.

Одборници су већином гласова усвојили и извештаје о раду општинског већа,Скупштине,општинске управе, извештаје о финансијском пословању ОШ ,,Станимир Вељковић Зеле”, ОШ ,,Стојан Љубић’’, ТШ ,,Бошко Крстић’’ и ПУ ,,Ђука Динић’’, као и извештаје о раду са финансијским извештајима Фонда за развој пољопривреде,Центра за социјални рад,Народне библиотеке,,Вук Караџић’’, ТО, Установе дом културе,Установе спортска хала и ЈКП ,,Јединство’’.

На седници за директора ЈП за водоснабдевање ,,Брестовац-Бојник-Дољевац,, именован је Срђан Стојановић дипломирани технолог, за директорка ТО Бојник Данило Кривокапић дипломирани економиста и за директора Установе спортска хала ,,Бојник“, именован је Дејан Станојевић дипломирани менаџер.

Одржана 21. Седница СО Бојник

Данас је одржана 21. Седница СО Бојник. На почетку седнице Председник СО Бојник, господин Дејан Стојановић, саопштио је да је троје одборника одборничке групе „Независни одборници“ Дејан Тасић, Светлана Ценић и Дејан Цветковић прешло у СНС.

На 21. Седници одборници СО Бојник дали су сагласност на програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и усвојили су предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о општинском правобранилаштву и предлог Решења о постављењу општинског правобраниоца. За општинског правобраниоца постављена је, на период од 5 година, дипломирани правник Витомира Младеновић из Драговца.

На данашњој седници разматран је и усвојен предлог Одлуке о престанку рада, постојања и брисања јавног предузећа „Дирекција за путеве, грађевинско земљиште и изградњу Општине Бојник“ и преношење права, обавеза и послова овог предузећа на Општину Бојник.

Зимско одржавање путева на територији Општине Бојник поверено је ЈКП „Јединство“.

Локални Парламент усвојио је предлог Одлуке о допуни Одлуке о комуналним делатностима на територији Општине Бојник и о измени Одлуке о некатегорисаним путевима.

Јавном предузећу за водоснабдевање “ Брестовац-Бојник-Дољевац“ дата је на коришћење, управљање и одржавање водоводна мрежа у Месним заједницама на територији Општине Бојник.

На крају данашњег заседања Скупштине усвојен је предлог локалног акционог плана запошљавања за 2018-ту годину. За реализацију овог плана опредељена су средства у износу од 5.000.000 динара. Милион динара за програм јавних радова, 2,5 милиона за програм стручне праксе, за субвенције за самозапошљавање и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих опредељено је по 750 000 динара.

Свечана Новогодишња седница СО Бојник

У Општини Бојник данас је одржана свечана седница Скупштине општине поводом Новогодишњих и Божићних празника, којој су поред одборника присуствовали и општински већници и директори јавних предузећа и установа.

„Ово је прилика да сумирамо резултате у претходној пословној години и да сагледамо све мале недостатке које смо имали у раду. Ово је прилика да пожелимо да наредна година буде што успешнија, ефикаснија и плодоноснија за локалну самоуправу.“– рекао је Председник Скупштине општине Бојник, господин Дејан Стојановић.

Заменик Председника Скупштине општине, господин Драган Стојановић, у име локалне самоуправе,  уручио је одборницима, већницима и директорима пригодне поклоне поводом Новогодишњих и Божићних празника. Свечаној седници присуствовали су и Председник општине Бојник, господин Небојша Ненадовић и његов заменик, господин Иван Стојановић.