ЈАВНИ ПОЗИВИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС’,бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 58. Статута општине Бојник  (“ Сл.гласник града Лесковца“, бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09 и 21/15 и 1/16), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09,99/11-др.закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Одлуке о буџету општине Бојник за 2018.годину (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 27/17) и члана 24. Пословника Општиинског већа општине Бојник (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 17/2012), Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 12.09.2018. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2018 ГОДИНУ

Јавни позив са пратећом документацијом можете преузети у zip формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС’,бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16), члана 58. Статута општине Бојник  (“ Сл.гласник града Лесковца“, бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09 и 21/15 и 1/16), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09,99/11-др.закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18), Одлуке о буџету општине Бојник за 2018.годину (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 27/17) и члана 24. Пословника Општиинског већа општине Бојник (“Сл.гласник града Лесковца, бр. 17/2012), Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 25.05.2018. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА

 1. БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА, 400.000,00 динара,
 2. ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 350.000,00 динара,
 3. ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА, 200.000,00 динара,
 4. КУЛТУРЕ, 490.000,00 динара.
 5. ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, 600.000,00 динара,
 6. ДРУГИ ПРОГРАМИ У КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ
  ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ, 460.000,00 динара.

Јавни позив са пратећом документацијом можете преузети у zip формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 36. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011), на основу Одлуке о дугорочном задуживању Општине Бојник за финансирање капиталних инвестиционих расхода  Бр. 06-8-2/18 од 30.03.2018. и на основу Одлуке о покретању поступка набавке бр. 404-33-1/18 од 11.05.2018.

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге – кредита

Предмет набавке је: финансијска услуга – динарски кредит за финансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету локалне власти. Дугорочно кредитно задужење до 40.000.000,00 динара користи се за капиталне расходе планиране у Буџету општине Бојник за 2018 годину.

Јавни позив са пратећом документацијом можете преузети у zip формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Питања и одговоре на дан 25.05.2018. можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (25.05.2018)

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне конкурсне документације (25.05.2018)

Пречишћен текст јавног позива можете преузети у pdf формату:

 1. Јавни позив – пречишћен текст (25.05.2018)

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Бојник
за 2018. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 24.04.2018. године

расписује

Јавни позив
за финансирање (или суфинансирање)
спортских-рекреативних манифестација-турнира
на територији општине Бојник
у 2018 години

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева Т-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА Т-1