ОГЛАСИ

 

Јавни конкурс за избор Директора ЈКП „Јединство“ Бојник

На основу члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник, 02 Број: 06-4-4/17 од 23.02.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Република Србија
ОПШТИНА БОЈНИК
Општинска управа
III Број: _____________

Датум:03.03.2017.године
Б о ј н и к

На основу члана 5., 10.,14.,15., и 16. Закона о јединственом бирачком списку ( „Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), Одлуке председнице Народне скупштине Републике Србије о расписивању избора за председника републике, од 02. марта 2017.године („Службени гласник РС“, бр.15/2017) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (Сужбени гласник РС“, број 15/2012),Општинска  управа Општине Бојник  објављује

Ј А В Н И     О Г Л А С

ОБАВЕШТАВАЈУ  СЕ   ГРАЂАНИ  ОПШТИНЕ БОЈНИК да могу извршити увид у  део бирачког списка за подручје општине Бојник, за предстојеће изборе за председника републике, који ће се одржати  дана 2. априла 2017.године,  у циљу провере  личних података уписаних у бирачки списак.

Део бирачког списак који се води за подручје општине Бојник, биће изложен на увид грађанима у згради седишта  Општине Бојник, у просторијама  Општинске управе општине Бојник, у канцеларији број 9,  у  времену  од 7,00  до 15,00 часова, сваког дана осим недеље, и то путем рачунарске опреме.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, остварује се на основу личног захтева бирача, уз личну карту, а врши се уношењем јединственог матичног броја  и/или имена и презимена грађанина  и других података  који  омогућавају аутоматску претрагу  података о бирачу у јединственом бирачком списку.

Увид у бирачки списак, у складу са законом  који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Сваки грађанин може  поднети захтев Општинској управи општине Бојник  за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Бојник или ако неки од података није правилно уписан (упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка). Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене. Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за измену података у  бирачком списку има и подносилац изборне листе или  лице које он овласти, и то на исти начин и по истом  поступку као и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом. Захтеве грађана општинска управа општине Бојник прима и решава закључно са датумом 17. марта 2017. године у 24. часа, када се бирачки списак закључује.

Позивају се сва лица  (и расељена лица), која стичу пунолетство до 2. априла 2016.године, да могу извршити увид у бирачки списак и тражити промене у бирачком списку (упис, брисање, исправку или допуну) уз прилагање законом прописаних  доказа, до датума закључења бирачког списка. (17.март 2017.)

Обавештавају се пунолетни држављани Републике Србије, а који су привремено одсељени из сталног места пребивалишта (расељена лица),  да могу бити уписани у  део бирачког списка  који се води за подручје општине Бојник, ако су према евиденцији органа унутрашњих послова пријављени са тим статусом на теритотији Општине Бојник, као и да могу поднети захтев за промену у бирачком списку, до датума закључења бираког списка(17.март 2017.)

Обавештавају се грађани  са пребивалиштем ван подручја општине Бојник, да Општинској управи општине Бојник, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 11. марта 2017.године), могу поднети захтев да се  у бирачки списак упише податак да ће на изборима за председника Републике, гласати према месту боравишта у земљи тј. изабраном месту гласања. Изабрано место гласања је место где ће се бирач налазити на дан гласања. Уз захтев лице није у обавези да Министарству унутрашњих послова пријављује боравиште, нити да о томе пружи неки доказ.

Обавештавају се грађани са пребивалиштем на подручју општине Бојник, а који имају место боравиште у иностранству, да најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (11. марта 2017.године) могу Општинској управи општине Бојник поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника гласати у иностранству.

Упис, брисање, измена, исправка или допуна бирачког списка обухвата све промене које настану до 17. марта 2017.године, до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује.

По закључењу бирачког списка па све до 72 часа пре дана одржавања избора (од 18. марта до 29. априла 2017. Године), промене у бирачком списку (упис, брисање, измене, допуне или исправке) могу се вршити само на основу решења Министарства надлежног за послове управе.

За ближа обавештења грађани се могу информисати на телефон Општинске управе општине Бојник  016/821-139, а лице за контакт је Далиборка Маловић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Небојша Станковић, дипл.правник

  Изворни текст јавног огласа можете преузети у pdf формату:

  1. ЈАВНИ ОГЛАС

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор:

– уписан у листи непокретности број: 384 за КО Бојник на к.п.бр.3879, зграда бр.1, пословни постор се налази у приземљу зграде бр.пословне просторије 44Б, површине 48м2.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања банкарских услуга.

Оглас, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. ОГЛАС

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ОГЛАС
ЗА ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор уписан у листи непокретности број: 3059 за КО Бојник и то:

  • Пословни простор број 1 у Бојнику у стамбеној згради у улици Светог Саве број 35. изграђен на к.п. бр. 910/22 у приземљу, корисне површине 78 м², собности 02.
  • Пословни простор број 2 у Бојнику у стамбеној згради у улици Светог  Саве број 35.А изграђен на к.п. бр. 910/22 у приземљу, корисне површине 78 м², собности 02.

Целокупан текст огласа можете преузети у  pdf  формату:

  1. ОГЛАС

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е


ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЈНИК

Целокупан текст огласа можете преузети у  pdf  формату:

  1. ОГЛАС