ОГЛАСИ

 

Јавни конкурс за избор Директора ЈКП „Јединство“ Бојник

На основу члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник, 02 Број: 06-15-8/18 од 14.06.2018 године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Лесковца» број 5 /09),
Председник општине Бојник
је дана 08.01.2018. године
д о н е o

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БОЈНИК

и

р а с п и с а о

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЈНИК

  • Оглас можете преузети у pdf формату: ОГЛАС

Оглас

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
на основу члана 25, 36, 37, 39.Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор  директора
Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику,

о б ј а в љ у ј у

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„БРЕСТОВАЦ – БОЈНИК – ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

Оглас можете преузети pdf формату: ОГЛАС

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОСАНЧИЋ
КОСАНЧИЋ

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор:

  • уписан у листи непокретности број: 511 за КО Косанчић на к.п.бр.1274, пословни простор јединице локалне самоуправе, број стана 2, број улаза1, површине 184,00м2.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања производне делатности. Оглас можете преузети у pdf формату:

Све информације могу се добити у Косанчићу од 09-13 часова или на телефон  064/ 300-24-86. Лице за контакт Миодраг Михајловић.