ОДЛУКЕ

 

Одлука о давању сагласности

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и  83/14 – др.закон и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015 и 1/2016) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012),  Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 10.08.2018. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предлог Одлуке Комисије за избор програма/пројеката удружења и организација од јавног интереса за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Бојник за 2018. годину.

Саставни део ове Одлуке је предлог Одлуке Комисије за избор програма/пројеката удружења и организација од јавног интереса за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Бојник за 2018. годину 03 број: 144-91-7/2018 од 30.07.2018. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку о давању сагласности, као и предлог Одлуке 144-91-7/2018 од 30.07.2018. године
можете преузети у pdf формату:

  1. Одлука о давању сагласности
  2. Предлог Одлуке 144-91-7/2018

Одлука о обустави поступка

ОПШТИНА БОЈНИК

објављује

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ
ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2018.ГОДИНУ ОД 03.07.2018 ГОДИНЕ.

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

Одлука о давању сагласности

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и  83/14 – др.закон и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015 и 1/2016) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012),  Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 03.07.2018. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на предлог Одлуке Комисије за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник у 2018. години.

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

Одлука комисије

ОПШТИНА БОЈНИК
објављује

ОДЛУКУ
Комисије за избор пројеката
за суфинансирање производње медијских садржаја
за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања
на  територији општине Бојник
у 2018. години

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

Локални акциони план запошљавања за 2018

На основу члана 32.став 1. Закона о локалној самоуправи.(«Службени гласник РС», бр. 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016) и члана 24. Статута општине Бојник(„Службени гласник града Лесковца“ бр.11/2008,,23/08,3/0, 9/09….и 1/16),
Скупштина општине Бојник,
на седници одржаној дана 17. 01.2018. године,
д о н о с и:

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2018 ГОДИНУ

Локални акциони план запошљавања општине Бојник за 2018. годину (у даљем тексту: Локални акциони план) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2018. години.
Локалним акционим планом се утврђују приоритети, циљеви и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територијиопштине Бојник.
Један од приоритета локалне самоуправе је да донесе Локални акциони план, којим се обезбеђују услови за већи локални утицај на тржишту рада.
Локални Савет за запошљавање општине Бојник дао је позитивно мишљење на Локални акциони план запошљавања општине Бојник за 2018. годину.
У припреми и изради Локалног акционог плана, коришћени су подаци Националне службе за запошљавање – Филијала Бојник и статистички показатељи.
Локалним акционим планом, дефинисани су циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђени су програми и мере.

Локални акциони план запошљавања за 2018. годину
569.3 KiB
127 Преузимања
Детаљи

 

 

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Лесковца» број 5 /09),
Председник општине Бојник
је дана 08.01.2018. године
д о н е o

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БОЈНИК

и

р а с п и с а о

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЈНИК

  • Оглас можете преузети у pdf формату: ОГЛАС

Одлука о буџету и водич кроз буџет за 2018

На основу члана 63. Закона о будџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 24 Статута општине Бојник („Службени лист града Лесковца“ бр. 11/08), Скупштине општине Бојник је на седници дана 15.12.2017. године,
д о н е л а

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

  • Одлуку о буџету за 2018. годину можете преузети у pdf формату:
    ОДЛУКА