Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и инспекцијске послове

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АГРО-БИЗНИС ЗОНЕ У КОСАНЧИЋУ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-25/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-25/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно-техничке документације
за инфраструктурно опремање
агро-бизнис зоне у насељу Косанчић

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-18/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-18/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно-техничке документације
за инфраструктурно опремање
агро бизнис зоне у насељу Косанчић

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

Одобрена средства за агро-бизнис зону у Косанчићу

Министарство привреде одобрило је, општини Бојник, средства у износу од 1.616.760 динара за пројектно техничку документацију и инфраструктурно опремање агро-бизнис зоне у насељу Косанчић.

Подршка у припреми пројектно техничке документације се реализује у оквиру програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години.

У наредном периоду локална самоуправа општине Бојник ће спроводити поступак јавне набавке, а на основу износа, утврђеног уговором са најповољнијим понуђачем, утврдиће се коначан износ суфинансирања од стране Министарство привреде.

 

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић

У општини Бојник одржана је десета Седница Скупштине општине, сазвана по хитном поступку.

На дневном реду био је предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић са стратешком проценом утицаја на животну средину.

Јавни увид у овај Плански докуменат трајао је од 19.12.2016. године до 16.01.2017. године. У току трајања јевног увида није пристигла ни једна примедба на Нацрт Плана.

По завршеном Јавном увиду одржана је јавна Седница 23.01.2017. године.

Комисија за планове извршила је стручну контролу и дала позитивно мишљење, на нацрт Плана и упутила га Скупштини општине Бојник на усвајање.

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД

Општинска управа Бојник

о г л а ш а в а

Ј А В Н И  У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АГРО-БИЗНИС ЗОНУ У НАСЕЉУ КОСАНЧИЋ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  


 

Текст огласа, као и материјал за јавни увид можете преузети у pdf и zip формату:

Icon of Оглас за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић Оглас за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић
OglasJavniUvidNacrtPlanaPdrKosancic.pdf , 151.5 KiB, 17. децембра 2016.
Icon of Материјал за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић Материјал за јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за агро-бизнис зону у насељу Косанчић
MaterijalJavniUvidPdrKosancic.zip , 7.8 MiB, 17. децембра 2016.

Одржан састанак са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима

У просторијама СО Бојник, 09.06.2016. године, одржан је састанак са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру просторног развоја Плана детаљне регулације за Агро – бизнис зону у насељу Косанчић, општина Бојник.

Записник са одржаног састанка можете преузети са датог линка.

Icon of Записник са састанка са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима Записник са састанка са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима
ZapisnikSaSastankaSaInvestitorima_i_relevantnimStejkholderima.pdf , 1.0 MiB, 16. јуна 2016.

Дијалог са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима

Дијалог са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима о концептуалном оквиру просторног развоја Плана детаљне регулације за Агро – бизнис зону у насељу Косанчић, општина Бојник

четвртак, 9. јун 2016. године у сали СО-е Бојник са почетком у 13,00 сати

Icon of Позивно писмо - Дијалог са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима Позивно писмо - Дијалог са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима
PozivnoPismoBojnikPDR_Kosancic.pdf , 679.4 KiB, 3. јуна 2016.
Icon of Агенда - Дијалог са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима Агенда - Дијалог са инвеститорима и релевантним стејкхолдерима
AgendaBojnikPDR_Kosancic.pdf , 195.4 KiB, 3. јуна 2016.