ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 24.04.2018. године

расписује

Јавни позив
за финансирање (или суфинансирање)
спортских-рекреативних манифестација-турнира
на територији општине Бојник
у 2018 години

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева Т-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА Т-1

Решење о именовању директора

На основу члана 24 став 3, члана 30 и члана 41 Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16), члан 24 став 1 тачка 9) Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина општине Бојник, на седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„БРЕСТОВАЦ – БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Стојановић, дипл. технолог, из Границе, општина Бојник, за директора ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, на период од четири године, почев од 10.04.2018. године.

Решење можете преузети у pdf формату:

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-25/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-25/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно техничке документације за:

 • реконструкције некатегорисаног пута-улице у Ђинђуши;
 • реконструкција некатегорисаног пута-улице у Славнику;
 • реконструкцију улице 28.март у Бојнику;
 • изградњу улице Зеле Вељковића – крак Млин у Бојнику са партерним уређењем простора испред спомен парка;
 • озакоњење и реконструкцију улице Николаја Динића у Бојнику;
 • озакоњење и реконструкцију улице Првомајска у Бојнику

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 30.03.2018. године можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (30.03.2018.)

Измене и допуне конкурсне документције можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне (30.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. Обавештење о продужењу рока (30.03.2018)

Информације о локацијама као и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у zip формату:

 1. Информације о локацијама (30.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (03.04.2018)

Питања и одговоре на дан 05.04.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (05.04.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-19/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН МВ Бр. 404-19/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одржавање путева за 2018 на територији општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 19.03.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (19.03.2018)

 

Питања и одговоре на дан 20.03.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (20.03.2018)

Питања и одговоре на дан 23.03.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (23.03.2018)

Измену и допуну конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Измена и допуна конкурсне документације (23.03.2018)

Пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Пречишћен текст конкурсне документације (23.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. Обавештење о продужењу рока (23.03.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (10.04.2018) можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (10.04.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-14/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-14/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга дневног боровка деце и омладине са сметњама у развоју

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА