ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-43/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН МВ Бр. 404-43/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за реконструкцију саобраћајницa
у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник и то:

 1. Доње Коњувце – Дубрава, дужина пута L= 700 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m.
 2. Црквица-Граница – 3 фаза радова, Дужина пута L= 750 m,
  ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m
 3. Тротоари у ул. 9. Југовића у Бојнику (део од улице Раданска),
  дужина L=70 m, ширина b=1,5 m)

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf  и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-29/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-29/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка горива за службене аутомобиле Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-41/17


О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-41/17


ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Извођење радова на реконструкцији саобраћајнице
у оквиру постојеће регулације пута у селу Добра Вода

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације, обавештење о продужењу рока за подношење понуда, као и пречишћен текст конкурсне документације, на дан 13.10.2017. године, можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
 3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-38/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-38/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на доградњи НН мреже у Бојнику и Кацабаћу и уличне расвете у Мијајлици

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (17.10.2017)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-37/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-37/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка и постављање сата на згради општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА 29.09.2017

Јавна набавка 404-36/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О б ј а в љ у ј е
ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
на коју се закон не примењује
(основ за изузеће члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама)
ЈН Бр. 404-36/17

Предмет набавке

Набавка услугe продукције и приказивања
иформативног филма о општини Бојник

Документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације, као и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне конкурсне документације (18.09.2017)
 2. Конкурсна документација – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (18.09.2017)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (25.09.2017)

Јавна набавка у преговарачком поступку 404-26/17


О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О б ј а в љ у ј е
Јавну набавку у преговарачком поступаку
без објављивања позива за подношење понудe
ЈН МВ Бр. 404-26/17


Природа и обим радова


Додатни радови
на изградњи водоводне мреже у насељу Горње Бријање
и црпне станице на фабрици воде у Бојнику

Документацију можете преузети у pdf формату:

 1. Обавештење о покретању поступка
 2. Конкурсна документација
 3. Мишљење Управе за јавне набавке

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА