Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-49/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-49/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на санацији породичне станбене зграде Туропољац Д. Луке у Црквици

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕСТЕЊЕ