Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-55/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-55/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израде урбанистичког пројекта
за катастарску парцелу бр. 3793
у КО Бојник у Бојнику

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
  1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (21.02.2018)