Локални акциони план запошљавања за 2018

На основу члана 32.став 1. Закона о локалној самоуправи.(«Службени гласник РС», бр. 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016) и члана 24. Статута општине Бојник(„Службени гласник града Лесковца“ бр.11/2008,,23/08,3/0, 9/09….и 1/16),
Скупштина општине Бојник,
на седници одржаној дана 17. 01.2018. године,
д о н о с и:

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2018 ГОДИНУ

Локални акциони план запошљавања општине Бојник за 2018. годину (у даљем тексту: Локални акциони план) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2018. години.
Локалним акционим планом се утврђују приоритети, циљеви и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територијиопштине Бојник.
Један од приоритета локалне самоуправе је да донесе Локални акциони план, којим се обезбеђују услови за већи локални утицај на тржишту рада.
Локални Савет за запошљавање општине Бојник дао је позитивно мишљење на Локални акциони план запошљавања општине Бојник за 2018. годину.
У припреми и изради Локалног акционог плана, коришћени су подаци Националне службе за запошљавање – Филијала Бојник и статистички показатељи.
Локалним акционим планом, дефинисани су циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђени су програми и мере.

Локални акциони план запошљавања за 2018. годину
569.3 KiB
116 Преузимања
Детаљи