Решење о именовању директора

На основу члана 24 став 3, члана 30 и члана 41 Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16), члан 24 став 1 тачка 9) Статута општине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина општине Бојник, на седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„БРЕСТОВАЦ – БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Стојановић, дипл. технолог, из Границе, општина Бојник, за директора ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, на период од четири године, почев од 10.04.2018. године.

Решење можете преузети у pdf формату: