ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 36. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011), на основу Одлуке о дугорочном задуживању Општине Бојник за финансирање капиталних инвестиционих расхода  Бр. 06-8-2/18 од 30.03.2018. и на основу Одлуке о покретању поступка набавке бр. 404-33-1/18 од 11.05.2018.

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге – кредита

Предмет набавке је: финансијска услуга – динарски кредит за финансирања капиталних инвестиционих расхода предвиђених у буџету локалне власти. Дугорочно кредитно задужење до 40.000.000,00 динара користи се за капиталне расходе планиране у Буџету општине Бојник за 2018 годину.

Јавни позив са пратећом документацијом можете преузети у zip формату:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Питања и одговоре на дан 25.05.2018. можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори (25.05.2018)

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

  1. Измене и допуне конкурсне документације (25.05.2018)

Пречишћен текст јавног позива можете преузети у pdf формату:

  1. Јавни позив – пречишћен текст (25.05.2018)