24.Седница Скупштине општине Бојник

Данас је одржана 24.Седница Скупштине општине Бојник , пред одборницима се нашло 11 тачака дневног реда.

Међу најважнијим тачкама биле су Предлог Одлуке о укидању Фонда за развој пољопривреде општине Бојник као и Предлог Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде на територији општине Бојник.

Фонд престаје са радом 31. маја. Основно стадо( женска телад и стеоне јунице до момента тељења), у власништву  Фонда преноси се у робне резерве меса у живој стоци опшини Бојник. Такође и остала права и обавезе преносе се на општину, извршиће се гашење подрачуна Фонда о чему ће се старати Одељење за привреду, финансије и локални економски развој, а затечена новчана средства са рачуна Фонда преносе се на уплатни рачун јавних прихода буџета општине Бојник. Целокупна  документација и архива, предају се Општинској управи општине Бојник.

На данашњој седници усвојен је Предлог Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде и именована је Комисија за израду, праћење реализације и израду извештаја о реализацији програма коришћења средстава. За председника Комисије именован је Саша Цакић из Бојника, док су за чланове именовани Славољуб Крстић, Ивана Љубисављевић и Милан Одловић из Бојника и Дивна Цветковић из Ђаца.

Одборници у Бојнику усвојили су измену и допуну Програма коришћења средстава буџетског  фонда за заштиту животне средине за 2018 годину,  допуну Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бојник, као и Одлуку о измени и допуни средњерочног програма уређења грађевинског земљишта и Одлуку о измени и допуни програма одржавања комуналне инфраструктуре и уређења грађевинског земљишта.

На данашњем засадању Скупштине општине Бојник усвојена је и Одлука о образовању робних резерви меса у живој стоци, ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта на теритроији општине Бојник. Циљ образовања робних резерви је заустављање тренда смањења бројног стања живе стоке, повећања броја квалитетних приплодних грла, побољшање генетских потенцијала приплодних грла.

Ненад Јовановић из Придворице разрешен је дужности директора Установе дом културе Бојник и поново именован за в.д.директора ове установе .