Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-50/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-50/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка пластичних контејнера

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА