Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-61/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-61/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на регулацији Придворачког потока (шумског потока) кроз село Придворица – Општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (19.09.2018)