Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-65/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-65/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА РАДОВА ЗА РУШЕЊЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА