ВИРТУАЛНИ МАТИЧАР

Странице Виртуелног матичара су предвиђене да омогуће грађанима који су уписани у матичне књиге које се воде за подручје Бојника, да путем интернета наруче и на кућну адресу добију наручене изводе или уверења из матичне службе општине Бојник.

Основна карактеристика Виртуелног матичара је да се могу наручити и на кућну адресу добити следећи изводи или уверења:

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Извод из матичне књиге умрлих
3. Извод из матичне књиге венчаних
4. Уверење о држављанству

Поштовани суграђани, због појава да изводе и уверења наручују и особе, које нису уписане у матичне књиге, које се воде за подручје Бојника, молимо Вас да, пре уплате, потребних такси, контактирате матичну службу Општине Бојник и проверите, да ли сте уписани у матичне књиге, које се воде за подручје Бојника. Тиме избегавате излагање непотребним трошковима.

Матичну службу можете контактирати на телефон: 016 / 821 – 214 локал 121,
или на E-mail : maticna@bojnik.org.rs.

Провера статуса, раније поднетих, захтева

Ради сигурности, ову, као и проверу да ли се налазите на листи примљених наруџбеница и послатих уверење или извода, можете извршити одмах после наручивања, и на овој Web страници. Обрада примљених захтева врши се истога дана, по пријему, сем суботом, недељом и државним празницима када се примљени захтеви обрађују првог наредног радног дана.

Уколико се не нађете на листи примљених наруџбеница и послатих уверења и извода назовите нас на телефон 016 / 821 – 214 локал 121 ради утврђивања разлога не пријема Ваше наруџбенице. Уколико провером статуса вашег захтева, утврдите да захтев није примљен или је у статусу “ ОДБИЈЕН “ или “ Није уписан у Бојнику “ немојте уплаћивати таксе, већ нас контактирајте у циљу утврђивања разлога насталог проблема.

Уплату такси извршите тек када, провером статуса поднетог захтева, установите да се захтев налази у фази “ Чека на уплату такси “ !!

НАПОМЕНЕ ЗА НАРУЧИОЦА:

Наручивањем извода или уверења, путем апликације виртуалног матичара, сагласни сте да Вам се достава истог изврши путем брзе поште, о Вашем трошку. Доставу извода и уверења вршимо само на територији Републике Србије.

Одмах, по попуњавању, обрасца захтева за издавање извода или уверења, апликација виртуалног матичара, генерише и приказује Вам попуњене уплатнице за уплату Републичке административне таксе и трошкова поступка. Ове уплатнице, можете преузети у PDF формату, одмах по попуњавању обрасца захтева, као и касније, у току провере фазе у којој се налази обрада Вашег захтева. Попуњене уплатнице биће вам послате и на e-mail адресу коју сте навели у захтеву.

Уверења се шаљу по приспећу Ваше уплатнице. Оверени примерак Уплатнице треба послати :

  • Поштом на адресу матичне службе Општине Бојник
    ул. “ ТРГ СЛОБОДЕ “ бр. 2 16205 Бојник
  • Факсом на број 016/ 821 – 174

Извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих

Републичку административну таксу у износу од 430,00 динара,
уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 23-025,
сврха дознаке: Републичка административна такса – РАТ,
прималац: Буџет Републике Србије.

Накнаду трошкова поступка у износу од 150,00 динара,
уплатити на жиро рачун број: 840-742251843-73 број модела 97 позив на број 23-025,
сврха дознаке: Накнада за рад општинских органа,
прималац – Буџет Општине Бојник.

Извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих
(интернационални образац)

Републичку административну таксу у износу од 720,00 динара,
уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 23-025,
сврха дознаке: Републичка административна такса – РАТ,
прималац: Буџет Републике Србије.

Накнаду трошкова поступка у износу од 300,00 динара,
уплатити на жиро рачун број: 840-742251843-73 модел 97 Позив на број 23-025,
сврха дознаке: Накнада за рад општинских органа,
прималац – Буџет Општине Бојник.

Уверење о држављанству

Републичку административну таксу у износу од 780,00 динара,
уплатити на жиро рачун број 840-742221843-57 број модела 97, позив на број 23-025,
сврха дознаке: Републичка административна такса – РАТ,
прималац: Буџет Републике Србије.

Накнаду трошкова поступка у износу од 150,00 динара,
уплатити на жиро рачун број: 840-742251843-73 број модела 97, позив на број 23-025,
сврха дознаке: Накнада за рад општинских органа,
прималац – Буџет Општине Бојник.

ЗА СВЕ НЕЈАСНОЋЕ ОБРАТИТИ СЕ НА ТЕЛЕФОН
016 / 821 – 214 локал 121
Хвала на разумевању!