Информатор о раду општине Бојник

hednatpopst
ОПШТИНСКА УПРАВА

Информатор о раду општине Бојник објављује се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10). Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Бојник оквиру делокруга рада.