Председник општине Бојник

Небојша Ненадовић,
професор
predsednik@bojnik.rs
016 / 821-214

  • Председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.
  • Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречности да обавља своју дужност.
  • Председник скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.
  • Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као и председника општине.
  • Председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине.
  • Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Заменик председника општине Бојник

Иван Стојановић,
предузетник
zamenik@bojnik.org.rs
016 / 821-214

Помоћник председника општине Бојник

Бобан Петровић,
инжењер машинства
pomocnik@bojnik.org.rs
016 / 821-214