Општинска Управа општине Бојник

 • Општинска управа образује се као јединствени орган, у складу са законом. Општинском управом, руководи начелник.
 • За начелника општнске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника општинске управе, поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
 • Начелник општинске управе општине Бојник је :
  Небојша Станковић,
  дипломирани правник,
  nacelnikou@bojnik.org.rs
  016/ 821-214, локал 110
 • У општинској управи, за вршење сродних послова, могу се образовати унутрашње организационе јединице. У општинској управи општине Бојник образоване су три организационе јединице:
 1. Oдељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове и јавне службе

руководилац
Драгослав Анђелковић,
дипломирани правник,
nacelnikopsti@bojnik.org.rs
016/ 821-214, локал 120

 1. Одељење за привреду, финансије и
  локални економски развој

руководилац
Саша Додић,
дипломирани економиста,
finansije@bojnik.org.rs
016/ 821-214, локал 109

 1. Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и инспекцијске послове

руководилац
Горан Живковић,
дипломирани инжењер грађевинарства,
nacelnikurbanizam@bojnik.org.rs
016/ 821-214, локал 111