Потенцијали општине Бојник

Међу природним ресурсима издвајају се:

  • Пољопривредно земљиште,
  • Вода,
  • Налазишта неметалних минералних сировина,
  • У мањој мери шуме и услови за развој туризма.

Највреднији и најобимнији природни ресурс је пољопривредно земљиште. Оно захвата 74,4% територије Општине (19.614 хектара), са претежно квалитетним педолошким својствима. Највећи део површина је под ораницама и баштама (67,93%), а затим ливадама и пашњацима (23,97%), воћњацима и виноградима (8,1%).

 

Подизање засада винове лозе има посебних предности из разлога што цела територија општине Бојник потпада под географски заштићено подручје за подизање засада винове лозе.

Рубин Крушевац је у оквиру програма давања државног земљишта у закуп узео у закуп 158 ха обрадивих површина и подигао засаде винове лозе.

Последњих година дошло је до значајног увећања пољопривредне производње од чега се посебно истиче повећане засада под јагодичастим воћем (јагода, малина, купина). Тренутне површине под засадима јагоде прелазе 50 ха, док се засади под малином процењују на 25 ха, са изгледним приликама за увећање производних површина.

Треба напоменути да на територији општине постоји систем за наводњавање који покрива 500 ха пољопривредних површина који је тренутно доста руиниран и предвиђа се његово реновирање. Такође, је планирана његова надоградња којом би се покрила површина од додатних 200 – 300 ха пољопривредних површина.

Квалитет земљишта, комбинован са општим климатским условима, омогућује разноврсну производњу у обиму који би могао бити подлога и за изградњу одговарајућих прерађивачких капацитета.

На територији општине послују две хладњаче:

Хладњача „Југвоће“ – Капацитет хладњаче је 2.000 т једнократног складишта смрзнуте робе на температури од -20оЦ (5 комора), уз дневни капацитет прераде и смрзавања од 60 т смрзнуте робе.

Хладњача „Фортис“ – Капацитет хладњаче је 3.000 т  једнократног складишта смрзнуте робе на температури од -25оЦ (6 комора). Током сезоне упошљава велики број радника и подстиче раст и развој пољопривредне производње на територији општине.

Верификоване су и производно валоризоване резерве опекарске глине које достижу 2.569.000 м3 (три налазишта). Ове сировине обезбеђују дугогодишњу квалитетну производњу танкостених производа.

Индиковане су, али недовољно истражене и лабораторијски испитане, резерве бентонитске глине (атари села Драговац и Боринце) и украсног камена, који, према извршеним анализама, задовољава разноврсне потребе у грађевинарству.

Оваква сировинска основа обезбеђује трајнију производњу квалитетног грађевинског материјала ширег асортимана.

Општина располаже релативно значајним воденим ресурсима: нарочито на водотоку Пусте Реке, који је очуван и у великом степену приведен функцији изградњом акумулационог језера у Брестовцу и фабрике за пречишцавање вода.

Већи значај за Општину имају и Каменичка река, Златска река и Вујановачка река, пре свега, за наводњавање пољопривредних површина. Распрострањеност и обимност подземних вода није истражена, чиме се проблеми неравномерног територијалног распореда водотокова и променљивости водостаја, знатно потенцирају.

Под шумама је 20,7% територије Општине (5.497 ха). Са ових површина добија се релативно значајна продукција од око 10.000 м3 просецне дрвне масе годишње (претежно букве и храста). Она омогућује обим и асортиман прераде, али се ни са еколошког аспекта не може рачунати на значајније повећање обима експлоатације и прераде.

За развој туризма постоје релативно повољни природни услови. Најзначајнији потенцијал су локалитети на планини Радан, са богатом флором и фауном и очуваним природним амбијентом и акумулација језера „Брестовац“.

Ови потенцијали су реална подлога за развој излетничког, ловног, риболовног, здравствено-рекреативног и манифестационог туризма, под условима да се рализује просторно уређење локалитета, изгради одговарајућа саобраћајна и туристичко-угоститељска инфраструктура и обезбеди рационално газдовање овим ресурсима.