Лична карта

hednatpsrbhednatpopst

Општина Бојник припада кругу 24 најнеразвијенијих, а по површини (264 км2) и броју становника групи од 27 најмањих Општина Србије. Општи ниво развијености достиже око 40% републичког просека. Он је резултанта релативно уједначених вредности нивоа развијености привреде и привредне инфраструктуре, знатно нижег нивоа животног стандарда становништва и изражених структурних, демографских и других проблема. Развојне тенденције имају стагнантне карактеристике.

Географски положај и природна конфигурација простора Општине су специфични. Он се налази ван најзначајнијих магистралних саобраћајница, али чини природну везу северозападног дела лесковачке котлине са општинама Лесковац, Лебане и Медвеђа. Око 2/3 њене територије је брдско-планинско подручје, са снажним утицајем на формирање релативно неповољне конфигурације мреже насеља и неравномеран територијални распоред економских активности и становништва. Томе се придружује и готово у целини недовољно развијено окружење са ниским степеном међусобне развојне интегрисаности.

Имајући у виду ова основна обележја и укупну природну и другу фактографију простора може се рећи да Општина улази у наредну етапу развоја са крупним ограничењима, али и реалним шансама да оствари динамичнији развој и знатно побољша своју развојну позицију у размерама Србије.

Локација – удаљеност од Лесковца 21 км, од Ниша 45 км, а преко Брестовца, удаљеног 20 км, повезана је међународним путем Е-75 – коридором 10.

Површина – 264 км2

Надморска висина – 2/3 територије је са надморском висином 400-1200 м

Рељеф – доминира брдско – планински рељеф са 2/3 укупне површине

Земљиште – доминира гајњача, а поред ње присутна је и црница, као и подзоласта земљишта

Вегетација – 20% укупне површине је под шумом

Становништво – 13.118 (попис из 2002. године)

Густина насељености – 49 становника по км2

Број насеља – 36

Бојник, Трг Слободе