ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Јавна презентација урбанистичког пројекта

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи  (Сл. Гласник РС, бр.72/2009, 81/2009-испр.64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС, бр.64/2015)

ОПШТИНСКА  УПРАВА  БОЈНИК
О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ
-ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГАНЕ НА БИОГАС НА КП.БР. 105,106 И 107
К.О. ПРИДВОРИЦА, БОЈНИК

ЈАВНА  ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ
ОД  23.08.2018.ГОДИНЕ  ДО  30.08.2018.ГОДИНЕ

Урбанистички пројекат Урбанистичко-архитектонска разрада локације – планиране изградње енергане на биогас на к.п. бр. 105,106 и 107 К.О. Придворица, Бојник, биће јавно презентован сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова у сали Скупштине општине Бојник, ул.Трг Слободе бр.1  од  23.08.2018.  до  30.08.2018. године. 

Овај оглас, као и Урбанистички пројекат можете преузети у pdf формату:

 1. Оглас за јавну презентацију
 2. Урбанистички пројекат

Одлука о давању сагласности

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и  83/14 – др.закон и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015 и 1/2016) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012),  Општинско веће општине Бојник, на седници одржаној дана 10.08.2018. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предлог Одлуке Комисије за избор програма/пројеката удружења и организација од јавног интереса за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Бојник за 2018. годину.

Саставни део ове Одлуке је предлог Одлуке Комисије за избор програма/пројеката удружења и организација од јавног интереса за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Бојник за 2018. годину 03 број: 144-91-7/2018 од 30.07.2018. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку о давању сагласности, као и предлог Одлуке 144-91-7/2018 од 30.07.2018. године
можете преузети у pdf формату:

 1. Одлука о давању сагласности
 2. Предлог Одлуке 144-91-7/2018

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-34/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-34/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно техничке документације за реконструкцију и проширење постројења за пречишћавање воде „Брестовац-Бојник-Дољевац”

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (14.09.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-54/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Отворени поступак
ЈН МВ Бр. 404-54/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОПРАВКА БЕТОНСКОГ ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА ПРЕКО ЋУКОВАЧКОГ ПОТОКА НА ПУТУ КОСАНЧИЋ-ЋУКОВАЦ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-53/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-53/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ЗАМЕНУ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУКА ДИНИЋ” У БОЈНИКУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ
ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2018. ГОДИНУ

Конкурс, у целини, као и потребне обрасце пријаве можете преузети у pdf и zip формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПОТРЕБНИ ОБРАЗЦИ

Одлука о обустави поступка

ОПШТИНА БОЈНИК

објављује

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ
ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2018.ГОДИНУ ОД 03.07.2018 ГОДИНЕ.

Одлуку можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА