ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-04/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-04/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израде планске документације за
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОДУЖЕТАК
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ДОБРА ВОДА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (05.02.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-06/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-06/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга одржавања уличне расвете на територији општине Бојник за 2018. годину

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (06.02.2018)

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Лесковца» број 5 /09),
Председник општине Бојник
је дана 08.01.2018. године
д о н е o

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БОЈНИК

и

р а с п и с а о

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЈНИК

 • Оглас можете преузети у pdf формату: ОГЛАС

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-55/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-55/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израде урбанистичког пројекта
за катастарску парцелу бр. 3793
у КО Бојник у Бојнику

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
 1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 05.01.2018. године

расписује

Јавни позив
за финансирање спортских удружења  у 2018 години
којима се остварује јавни интерес у области спорта
на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

Одлука о буџету и водич кроз буџет за 2018

На основу члана 63. Закона о будџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 24 Статута општине Бојник („Службени лист града Лесковца“ бр. 11/08), Скупштине општине Бојник је на седници дана 15.12.2017. године,
д о н е л а

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 • Одлуку о буџету за 2018. годину можете преузети у pdf формату:
  ОДЛУКА

 

 

Решења

 На основу чл.25. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл.гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16), чл.7. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “ Сл.гласник РС“ , бр. 16/16), чл.7. Одлуке о буџету општине Бојник за 2017.годину (“Сл.гласник града Лесковца, бр.53/16), Одлуке Општинског већа општине Бојник 03 број:310-69-1/17) Председник општине Бојник
дана 25.12.2017.године

д о н о с и

Р Е Ш Е Њ А
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

Ова решења можете преузети у pdf формату :

 1. РЕШЕЊЕ
 2. РЕШЕЊЕ
 3. РЕШЕЊЕ