ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда

На основу Одлуке Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Бојник број: 035-95/17 од 29.03.2017 године Фонд за развој пољопривреде општине Бојник ( у даљем тектсту: Наручилац) упућује:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА

Субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинстава

Позив  можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-11/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-11/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга социјалне заштите „помоћ у кући“ код старијих особа и особа са инвалидитетом

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ У ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-13/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-13/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга информисања јавности путем телевизије

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ У ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

На  основу  члана  35.  Закона о  јавном  дугу  (‘Службени  гласник  РС’, бр.  61/2005,  107/2009  и 78/2011),  на  основу  Одлуке  Председника  општине  Бојник  о  кредитном  задужењу  општине  Бојник бр.  70/017  од  16.03.2017.  и  на  основу  Одлуке  о  покретању  поступка  набавке  бр.  404-12/17  од 16.03.2017.

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку
финансијске услуге – кредита

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

финансијска услуга – динарски кредит за финансирање дефицита текуће ликвидности. 66113000 – услуге одобравања кредита

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

Јавни конкурс за избор Директора ЈКП „Јединство“ Бојник

На основу члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник, 02 Број: 06-4-4/17 од 23.02.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС

Конкурс за избор директора установе Дом Културе

На основу члана 35. и 36. Закона о Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 22., 23., 24., 25., 26. и 32. Статута Установе Дом Културе „Бојник“ Бојник бр.04/16 пд 14.12.2016. године, Управни одбор расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ „БОЈНИК“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Република Србија
ОПШТИНА БОЈНИК
Општинска управа
III Број: _____________

Датум:03.03.2017.године
Б о ј н и к

На основу члана 5., 10.,14.,15., и 16. Закона о јединственом бирачком списку ( „Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), Одлуке председнице Народне скупштине Републике Србије о расписивању избора за председника републике, од 02. марта 2017.године („Службени гласник РС“, бр.15/2017) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (Сужбени гласник РС“, број 15/2012),Општинска  управа Општине Бојник  објављује

Ј А В Н И     О Г Л А С

ОБАВЕШТАВАЈУ  СЕ   ГРАЂАНИ  ОПШТИНЕ БОЈНИК да могу извршити увид у  део бирачког списка за подручје општине Бојник, за предстојеће изборе за председника републике, који ће се одржати  дана 2. априла 2017.године,  у циљу провере  личних података уписаних у бирачки списак.

Део бирачког списак који се води за подручје општине Бојник, биће изложен на увид грађанима у згради седишта  Општине Бојник, у просторијама  Општинске управе општине Бојник, у канцеларији број 9,  у  времену  од 7,00  до 15,00 часова, сваког дана осим недеље, и то путем рачунарске опреме.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, остварује се на основу личног захтева бирача, уз личну карту, а врши се уношењем јединственог матичног броја  и/или имена и презимена грађанина  и других података  који  омогућавају аутоматску претрагу  података о бирачу у јединственом бирачком списку.

Увид у бирачки списак, у складу са законом  који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Сваки грађанин може  поднети захтев Општинској управи општине Бојник  за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине Бојник или ако неки од података није правилно уписан (упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка). Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене. Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за измену података у  бирачком списку има и подносилац изборне листе или  лице које он овласти, и то на исти начин и по истом  поступку као и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом. Захтеве грађана општинска управа општине Бојник прима и решава закључно са датумом 17. марта 2017. године у 24. часа, када се бирачки списак закључује.

Позивају се сва лица  (и расељена лица), која стичу пунолетство до 2. априла 2016.године, да могу извршити увид у бирачки списак и тражити промене у бирачком списку (упис, брисање, исправку или допуну) уз прилагање законом прописаних  доказа, до датума закључења бирачког списка. (17.март 2017.)

Обавештавају се пунолетни држављани Републике Србије, а који су привремено одсељени из сталног места пребивалишта (расељена лица),  да могу бити уписани у  део бирачког списка  који се води за подручје општине Бојник, ако су према евиденцији органа унутрашњих послова пријављени са тим статусом на теритотији Општине Бојник, као и да могу поднети захтев за промену у бирачком списку, до датума закључења бираког списка(17.март 2017.)

Обавештавају се грађани  са пребивалиштем ван подручја општине Бојник, да Општинској управи општине Бојник, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 11. марта 2017.године), могу поднети захтев да се  у бирачки списак упише податак да ће на изборима за председника Републике, гласати према месту боравишта у земљи тј. изабраном месту гласања. Изабрано место гласања је место где ће се бирач налазити на дан гласања. Уз захтев лице није у обавези да Министарству унутрашњих послова пријављује боравиште, нити да о томе пружи неки доказ.

Обавештавају се грађани са пребивалиштем на подручју општине Бојник, а који имају место боравиште у иностранству, да најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (11. марта 2017.године) могу Општинској управи општине Бојник поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за председника гласати у иностранству.

Упис, брисање, измена, исправка или допуна бирачког списка обухвата све промене које настану до 17. марта 2017.године, до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује.

По закључењу бирачког списка па све до 72 часа пре дана одржавања избора (од 18. марта до 29. априла 2017. Године), промене у бирачком списку (упис, брисање, измене, допуне или исправке) могу се вршити само на основу решења Министарства надлежног за послове управе.

За ближа обавештења грађани се могу информисати на телефон Општинске управе општине Бојник  016/821-139, а лице за контакт је Далиборка Маловић.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Небојша Станковић, дипл.правник

  Изворни текст јавног огласа можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ОГЛАС

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ

На основу члана 35. и  36.  Закона о Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 16.,17.,18.,19.,20., Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“из Бојника бр.392 од 17.11.2016. године, Управни одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“из Бојника расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ИЗ БОЈНИКА

Конкурс можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-3/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-3/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ