ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-33/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-33/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦЕ
У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ЦРКВИЦА-ГРАНИЦА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документа за прузимање:

 1. Питања и одговори (05.09.2017)
 2. Измене и допуне конкурсне документације (05.09.2017)
 3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.09.2017)
 4. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (05.09.2017)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (12.09.2017)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-32/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН МВ Бр. 404-32/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НИСКОГРАДЊЕ НА УРЕЂЕЊУ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори 12.09.2017

Питања и одговоре можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори 25.09.2017

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (03.10.2017)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14 – др.закон и 101/2016), члана 38. Закона о удружењима (“ Сл.гласник РС“, бр. 51/09, 99/11-др.закони), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/2015 и 1/16), члана 7. Одлуке о буџету општине Бојник за 2017.годину, 02 бр. 06-29-1/16 од 16.12.2016. године. (“ Сл.гласник града Лесковца“, бр. 53/16), члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за реализовање пројеката удружења и организација од јавног интереса (“ Сл. гласник града Лесковца, бр.25/15) и члана 24. Пословника Општинског већа општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца бр. 17/2012),

Општинско веће општине Бојник,
на седници одржаној дана, 24.08.2017.године
р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање пројеката и услуга социјалне заштите,
добијене наменским трансфером за услуге социјалне заштите
за 2017. годину

Конкурс, у целини, можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ КОНКУРС

Именован ВД Директора ЈКП „Јединство“

На основу члана 41 став 4, члана 42 ставови 1 и 2 и члана 52 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 24 став 1 тачка 9) Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“  11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16),  Скупштина општине Бојник на седници одржаној дана 22.08.2017. године донела је следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Борисав Илић из Ђинђуше, дипл. инг. пољопривреде, за вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство“ Бојник, до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године.

II
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, коначно је и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“,„Службеном гласнику града Лесковца“  и на интернет страници општине Бојник www.bojnik.rs.

РЕШЕЊЕ У ЦЕЛОСТИ можете преузети у pdf формату ОВДЕ

RECONSTRUCTION OF THE ROAD PRIDVORICA-ZELETOVO

 
22.08.2017
 
Publication reference: RD-02-29-254/22.11.2016/LO1

Municipality of Bojnik intends to award a works contract for RECONSTRUCTION OF THE ROAD PRIDVORICA-ZELETOVO on the property register no. 4736/1, 4744, 4747 and 668 land registry of Pridvorica, Municipality of Bojnik,Republic of Serbia, with financial assistance from the INTERREG IPA CBC Bulgaria-Serbia, First Call for proposals No. 2014TC16I5CB007-2015-1.

The tender dossier is available at https://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/tenders/contract-title-reconstruction-road-pridvorica-zeletovo and http://bojnik.rs/?p=5320.

The deadline for submission of a tender is October 23, 2017; 12:00 AM CET. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/tenders and http://bojnik.rs/?p=5320.

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-27/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
ЈН МВ Бр. 404-27/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка електричне енергије за потребе Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Измену и допуну конкурсне документасије можете преузети у pdf формату:

 1. Измена и допуна

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА