ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

На основу члана 36. став 10. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
( Службени гласник РС број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2011, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014 )
Општинска Управа општине Бојник, Одељење за привреду и финансије,
Одсек локалне пореске администрације
О Б Ј А В Љ У Ј Е
СПИСАК ПРЕПОРУЧЕНИХ ПОШИЉКИ КОЈЕ НИСУ УРУЧЕНЕ,
а које се сматрају достављеним 15-тог дана од дана предаје пореског акта пошти
за ПИБ/ЈМБГ

претрага по месецима