Регистрација стамбених заједница


Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комуналне и инспекцијске послове

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016.године усвојен је Закон о становању и одржавању стамбених зграда (˶Сл.гласник РС  ̋бр.104/16). Ступањем на снагу Закона 31.12.2016. године створили су се услови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22 и 23. Закона о становању и одржавању стамбених зграда.

Обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду самим тим почела је регистрација стамбених заједница које се налазе на територији општине Бојник. У случају да се до 12. децембра станари зграда на територији општине Бојник самостално не организују и не оформе стамбену заједницу, предвиђено је увођење принудне управе и постављање професионалних управника.

У року од 15 дана од избора управника стамбене заједнице, неопходно је извршити регистрацију стамбене заједнице предајом одговарајуће документације на Писарници Општинске управе Бојник. На основу уредно достављене документације, Одељење за урбанизам, имовинско – правне и инспекцијске послове доноси решење о регистрацији стамбене заједнице и биће јавно доступно на интернет страни Републичког геодетског завода.

Документација која се подноси за регистрацију стамбених заједница:

  1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице;
  2. Додатак пријави за регистрацију стамбене заједнице ( само уколико се стамбена заједница формира за више улаза једне стамбене зграде);
  3. Записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;
  4. Доказ о уплати административне таксе за регистрацију уписа која износи 100,00 динара, на број жиро рачуна у корист општине Бојник 840-742251843-73, модел 97, позив на број 23-025.
  5. Очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева.

Све потребне обрасце можете преузети у  zip формату ОВДЕ

Додатне информације при обављању поступка регистрације стамбених заједница суграђани могу потражити лично у  Одељењу за урбанизам, имовинско – правне и инспекцијске послове.

Контакт особе:
Зоран Костић– регистратор
Тел: 821-214 лок.128

Марија Јовановска-заменик регистратора
Тел: 821-214 лок.128