РЕШЕЊА

 

Решења

 На основу чл.25. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл.гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16), чл.7. и 37. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “ Сл.гласник РС“ , бр. 16/16), чл.7. Одлуке о буџету општине Бојник за 2017.годину (“Сл.гласник града Лесковца, бр.53/16), Одлуке Општинског већа општине Бојник 03 број:310-69-1/17) Председник општине Бојник
дана 25.12.2017.године

д о н о с и

Р Е Ш Е Њ А
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

Ова решења можете преузети у pdf формату :

  1. РЕШЕЊЕ
  2. РЕШЕЊЕ
  3. РЕШЕЊЕ 

РЕШЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

РЕШЕЊЕ
о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза  на имовину за 2018. годину
на територији општине Бојник и одређивању
просечних цена одговарајућих непокретности
на основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не води пословне књиге,
које се налазе у најопремљенијој (првој) зони

Решење можете преузети у pdf формату:

  1. РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ДОНОСИ

РЕШЕЊЕ
о именовању Председника и чланова конкурсне Комисије за избор пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Решење можете преузети у pdf формату:

  1. РЕШЕЊЕ

Именован ВД Директора ЈКП „Јединство“

На основу члана 41 став 4, члана 42 ставови 1 и 2 и члана 52 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 24 став 1 тачка 9) Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“  11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16),  Скупштина општине Бојник на седници одржаној дана 22.08.2017. године донела је следеће:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Борисав Илић из Ђинђуше, дипл. инг. пољопривреде, за вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство“ Бојник, до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године.

II
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, коначно је и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије“,„Службеном гласнику града Лесковца“  и на интернет страници општине Бојник www.bojnik.rs.

РЕШЕЊЕ У ЦЕЛОСТИ можете преузети у pdf формату ОВДЕ

КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА
И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС
  2. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
  3. Одлука о награђивању и новчаној помоћи студентима

Решења о додели средстава из буџета општине Бојник

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси

РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
у 2016. години

Решења можете преузети у pdf  формату: