Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-32/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-32/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно техничке документације за:

  • Пројекaт канализационе мреже за прихватање отпадних вода за насеље Косанчић дужине око 8км;
  • Пројекат канализационе мреже за прихватање отпадних вода од агро-бизнис зоне до постројења за пречишћавање отпадних вода дужине око 3км;
  • Пројекат канализације за прихватање атмосферских вода на делу од агро-бизнис-зоне до реципијента пусте реке укупне дужине око 3км.;
  • Пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода;
  • Пројекат нисконапонске електричне мреже за снабдевање електричном енергијом постројења за пречишћавање отпадних вода дужине око 1,5км

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (08.06.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (26.06.2018)