РЕШЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

РЕШЕЊЕ
о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза  на имовину за 2018. годину
на територији општине Бојник и одређивању
просечних цена одговарајућих непокретности
на основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не води пословне књиге,
које се налазе у најопремљенијој (првој) зони

Решење можете преузети у pdf формату:

  1. РЕШЕЊЕ