Архиве категорија: Информисање

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДУ
БОЈНИК 2 X 500 М
3
У БОЈНИКУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Технички опис и цртеже можете преузети у zip формату:

 1. ТЕХНИЧКИ ОПИС И ЦРТЕЖИ

Измене и допуне конкурсне документације, као и додатна појашњења доступна су у pdf формату:

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВИ НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима од 09.07.2014. године, Измене и допуне конкурсне документације, као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда, можете такође преузети овде:

 1. Одговор на захтев за додатним информацијама
 2. Измене и допуне конкурсне документације
 3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПО ПАРТИЈАМА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛА И
РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЈН МВ БР. 404-6/14-4

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани произвођачи,

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац обавештава пољопривредне произвођаче да је на осову Уредбе Владе Републике Србије отпочела са БЕСПЛАТНОМ  КОНТРОЛОМ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА на територији Јабланичког округа. Право на бесплатну контролу плодности земљишта има носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и то на парцелама у власништву и уписаних у Регистар као и закупац пољопривредног земљишта у државној својини који је уписао парцеле узете у закуп.

Узорци се могу узети са парцела од I до V односно VII катастарске класе (на подручју са отежаним условима). Број узорака са једног газдинства може износити највише 10 зависно од броја пријављених парцела.

Уз узорке је потребно приложити следећу документацију из Управе за трезор:

 1. Потврду о активном статусу комерцијалног газдинства.
 2. Потврду да су пренете парцеле уписане у Регистар (сетвена структура).

Због лимитираног броја бесплатних анализа, рок за достављање узорака је 01.06.2014 године.

Пре самосталног узорковања земљишта обавезно се обратити ПССС Лесковац ради ближих упустава.

ПССС Лесковац,  Југ Богданова 8а  Лесковац
016/237-363, 016/237-364, 064/8110750

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поправка и одржавање инсталације јавне расвете на територији општине Бојник,
назив и ознака из општег речника набавке: 31527200 – Спољна расвета;
ЈН 404-7/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Грађевински радови нискоградње на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Бојник
ЈН 404-7/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре потенцијалним понуђачима, такође, можете преузети у pdf формату:

 1. Образложење1
 2. Образложење2
 3. Образложење3