Архиве категорија: Информисање

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани произвођачи,

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац обавештава пољопривредне произвођаче да је на осову Уредбе Владе Републике Србије отпочела са БЕСПЛАТНОМ  КОНТРОЛОМ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА на територији Јабланичког округа. Право на бесплатну контролу плодности земљишта има носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и то на парцелама у власништву и уписаних у Регистар као и закупац пољопривредног земљишта у државној својини који је уписао парцеле узете у закуп.

Узорци се могу узети са парцела од I до V односно VII катастарске класе (на подручју са отежаним условима). Број узорака са једног газдинства може износити највише 10 зависно од броја пријављених парцела.

Уз узорке је потребно приложити следећу документацију из Управе за трезор:

 1. Потврду о активном статусу комерцијалног газдинства.
 2. Потврду да су пренете парцеле уписане у Регистар (сетвена структура).

Због лимитираног броја бесплатних анализа, рок за достављање узорака је 01.06.2014 године.

Пре самосталног узорковања земљишта обавезно се обратити ПССС Лесковац ради ближих упустава.

ПССС Лесковац,  Југ Богданова 8а  Лесковац
016/237-363, 016/237-364, 064/8110750

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поправка и одржавање инсталације јавне расвете на територији општине Бојник,
назив и ознака из општег речника набавке: 31527200 – Спољна расвета;
ЈН 404-7/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Грађевински радови нискоградње на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Бојник
ЈН 404-7/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре потенцијалним понуђачима, такође, можете преузети у pdf формату:

 1. Образложење1
 2. Образложење2
 3. Образложење3

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Ристић Топлице из Горњег Бријања, дана 06.04.2014 године, отелила се јуница коју је Топлица добио из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Топлица вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 07.04.2014 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Стојиљковић Зоран из Бојника.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПО ПАРТИЈАМА БР. 404-6/14

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЈН МВ БР. 404-6/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пројекат интеграције

Подршка бољој интеграцији избеглица, интерно расељених лица и повратника у општини Бојник

Пројекат је Финансиран од стране Делегације Европске уније у Србији, кроз програм Подршка побољшању услова живота принудних миграната и затварање колективних центара.

Носиоц пројекта је општина Бојник у партнерству са Грађанским саветом општине Бојник.

Општи циљ: Допринос имплементацији управљања миграцијама у Србији.

Специфични циљ: Подржати интеграцију и побољшање животних услова избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Бојник.

Овим пројектом  општина Бојник ће добити на искуству кроз имплементацију пројекта финансираних од стране ЕУ.

Општина Бојник је позната по својој традицији и отворености за сарадњу, подршку и неговање општих људских вредности и као таква учествује у побољшању квалитета живота избеглица, интерно расељених лица и повратника.
Ово илуструјемо чињеницом да је општина Бојник успоставила Савета за миграције и трајна решења у циљу успостављања боље комуникације између локалних самоуправа и избеглица, интерно расељених лица и повратника. Скупштина општине Бојник је 2009 усвојила акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица.
Уз помоћ домаћих и међународних фондова, Комесаријата за избеглице и хуманитарних организација, општина је последњих неколико година кроз јавне позиве доделила различите врсте донација, укључујући и грађевински материјал. Овај пројекат је само круна свих досадашњих активности на том плану.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПАРТИЈА 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама

ПАРТИЈА 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на подручју општине Бојник
ЈН МВ БР. 404-3/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
 4. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА