ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПО ПАРТИЈАМА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛА И
РАСЕЉЕНА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЈН МВ БР. 404-6/14-4

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Гавриловић Стевана из Стубле, дана 18.05.2014 године, отелила се јуница коју је Стеван добио из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Стеван вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 30.05.2014 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Крстић Миливоје из Стубле

81. сајам пољопривреде у Новом Саду

Дана 22.05.2014 године, Фонд за развој пољопривреде општине Бојник је организовао посету 81 сајму пољопривреде у Новом Саду за регистроване пољопривредне произвођаче са територије општине Бојник.

Саjам пољопривреде у Новом Саду посетио је 41 регистрован пољопривредни произвођач, а трошкове путовања у износу од 80.000 динара платио је Фонд за развој пољопривреде општине Бојник.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани произвођачи,

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Лесковац обавештава пољопривредне произвођаче да је на осову Уредбе Владе Републике Србије отпочела са БЕСПЛАТНОМ  КОНТРОЛОМ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА на територији Јабланичког округа. Право на бесплатну контролу плодности земљишта има носилац или члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и то на парцелама у власништву и уписаних у Регистар као и закупац пољопривредног земљишта у државној својини који је уписао парцеле узете у закуп.

Узорци се могу узети са парцела од I до V односно VII катастарске класе (на подручју са отежаним условима). Број узорака са једног газдинства може износити највише 10 зависно од броја пријављених парцела.

Уз узорке је потребно приложити следећу документацију из Управе за трезор:

 1. Потврду о активном статусу комерцијалног газдинства.
 2. Потврду да су пренете парцеле уписане у Регистар (сетвена структура).

Због лимитираног броја бесплатних анализа, рок за достављање узорака је 01.06.2014 године.

Пре самосталног узорковања земљишта обавезно се обратити ПССС Лесковац ради ближих упустава.

ПССС Лесковац,  Југ Богданова 8а  Лесковац
016/237-363, 016/237-364, 064/8110750

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поправка и одржавање инсталације јавне расвете на територији општине Бојник,
назив и ознака из општег речника набавке: 31527200 – Спољна расвета;
ЈН 404-7/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Грађевински радови нискоградње на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Бојник
ЈН 404-7/14

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре потенцијалним понуђачима, такође, можете преузети у pdf формату:

 1. Образложење1
 2. Образложење2
 3. Образложење3

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Ристић Топлице из Горњег Бријања, дана 06.04.2014 године, отелила се јуница коју је Топлица добио из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Топлица вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 07.04.2014 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу са ранг листе а то је Стојиљковић Зоран из Бојника.